Lớp học lập trình Android tại Hà Đông

Lớp học lập trình Android chuyên nghiệp tại Hà Đông, được đào tạo thực hành cầm tay chỉ việc , cam kết học xong làm được việc ngay.

Khóa đào tạo lập trinh Android tại Enter Focus Academy sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức, kỹ năng lập trình Android chuyên nghiệp nhất, các bạn sẽ được đội ngũ giảng viên hướng dẫn làm việc thực tế .

lop hoc lap trinh android tai ha dong

Lớp đào tạo lập trình Android tại Hà Đông

Enter Focus Academy – ITI là Dự án Đào tạo của Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường. Enter Focus Academy hướng tới mục tiêu trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo đối với học viên, một đầu mối cung cấp nhân lực chất lượng đối với các công ty tuyển dụng.

Địa chỉ học lập trình di động Android tốt nhất chỉ có tại Enter Focus Academy .

Khóa học được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho học viên:

  • Kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java.
  • Biết cài đặt công cụ và xây dựng cũng như triển khai các ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng Hệ điều hành Android.
  • Năm được qui trình xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Hệ điều hành Android.
  • Kỹ năng làm việc làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng thiết lập kế hoạch dự án…
  • Truyền đạt kinh nghiệm thực tế của các Giảng viên.

Lập trình Java :

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
Sử dụng các lớp Scanner, System,… để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin

Bài 2 : Biến, kiểu dữ liệu và các toán tử, biểu thức
Các kiểu dữ liệu truyền thống
Khai báo và sử dụng biến đơn
Khai báo và sử dụng biến mảng
Các toán tử và biểu thức

Bài 3 : Cấu trúc điều kiện
Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch

Bài 4 : Cấu trúc lặp
Vòng lặp for
Vòng lặp while, do…while
Vòng lặp for each
Các lệnh break, continue…

Bài 5 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp
Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
Khai báo và khởi tạo các đối tượng
Kế thừa một lớp
Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức

Bài 6 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)
Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
Khái niệm Interface
Xây dựng và sử dụng Interface

Bài 7 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java
Làm việc với lớp String, StringBuffer
Làm việc với lớp StringBuilder
Làm việc với lớp StringTokenizer
Lớp Math, Date
Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
Các lớp khác thuộc gói java.util

Bài 8 : Xử lý lỗi ngoại lệ
Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ

Bài 9: Lập trình đa luồng
Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
Sử dụng Thread và Runnable
Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.

Bài 10: Vào/ra tệp
Xử dụng các lớp trong gói java.io
Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng

Lập trình ứng dụng di động trên Hệ điều hành Android : 

Bài 1 : Giới Thiệu
Giới Thiệu HĐH Android và Emulator
Giới Thiệu Đặc điểm của Mobile App
Cách Cài đặt môi trường.
Tạo Ứng dụng Hello World.
Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện vớiButton, textview
Bài 2 : Tạo giao diện
Chu trình sống của ứng dụng Android
View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)
Bài 3: Tạo giao diện (Tiếp)
Một số layout cơ bản
Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
Tạo giao diện đa màn hình
Bài 4: Tạo giao diện Nâng cao
Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview
Bài 5:Tạo giao diện nâng cao(Tiếp)
Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview
Bài 6
Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
Dialog
Noitification
Bài 7
Service
Broadcast Receiver
Content Provider
Preferences
Bài 8
Read and Write File (cache, external, internal)
SQLite Database
Bài 9
SQLite Database
Bài 10
Dịch vụ mạng
Phương thức REST
HttpUrlConnection
Bài 11
Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
Kết nối Client – Server , tạo server
Bài 12
Gửi nhận tin nhắn
Email
Xử lý tương tác Touch, key
Bài 13
Vẽ trên Canvas
Play Audio – Video
Tạo hiệu ứng đơn giản
Bài 14
Phiên bản của ứng dụng
Cách tạo chữ ký số
Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
Google play

Xây dựng và hoàn thiện dự án phần mềm Android :

Mục tiêu Đồ án: Học viên sẽ thực hiện Đồ án theo một Đề tài đã chọn.

Quy trình triển khai:

Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
Nhận đăng ký đề tài
Phản hồi và xác nhận đề tài
Góp ý trong quá trình triển khai
Nhận đề tài hoàn thiện
Tổ chức bảo vệ thử
Hoàn thiện lần cuối
Bảo vệ đề tài

Tiêu chí đánh giá:

Hội đồng chấm thi gồm 3 giám khảo: 01 giáo viên hướng dẫn, 02 giáo viên phản biện
Thang điểm tính theo thang 100 (Hệ số 2 cho bài Project)
Học viên phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học mới được làm bài kiểm tra

Thu hoạch:

Học viên đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểm
Học viên có điểm < 65 thì sẽ phải bảo vệ lại vào lần sau.

Cách tính điểm và xếp loại Chứng chỉ:

Thang điểm được sử dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo là 100.
Mỗi môn sẽ có điểm kiểm tra hết môn, điểm được tính hệ số 1
Cuối mỗi Khóa sẽ có điểm Project cuối Khóa, điểm được tính hệ số 2

Điểm cuối Khóa được tính như sau:

(JAVA + Android + PRJ x 2) / 4 = Điểm của Khóa Lập trình di động Android
Dựa vào bảng dưới để xếp loại cho Chứng chỉ của Khóa.

Xếp Loại Điểm Chú giải
A 91 – 100 Xuất sắc
B 81 – 90 Giỏi
C 71 – 80 Khá
D 65 – 70 Đạt
E 64 trở xuống Không đạt

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Advertisements